Friday, January 9, 2009

Peranan Kaunselor Komuniti
• Memberi perkhidmatan kaunseling kepada:
i. Golongan rakan sekerja di jabatan
ii. Pelatih-pelatih di institusi pemulihan
iii. Penghuni rumah kanak-kanak
iv. Masyarakat umum
• Merancang dan melaksana Bengkel Interaktif yang dirujuk
• Merancang dan melaksana bengkel/kursus yang berkaitan
dengan perkhidmatan kaunseling dengan bantuan Unit
Latihan,
Tiga Kategori Aktiviti :
A. Kaunseling
- Kaunseling individu
- Kaunseling kelompok
- Kaunseling keluarga
- Kaunseling perkahwinan
- Menjalankan intervensi krisis/trauma
- Menjalankan perundingan psikologi/keluarga
- Mengendalikan ujian psikologi
B. Bengkel Interaktif
- Bengkel Interaktif
- Membuat pra penaksiran melalui temubual awal, ujian psikologi, penilaian
keluarga,perundingan keluarga
- Membuat intervensi melalui kaunseling, bengkel, atau retreat keluarga
- Membuat pos penaksiran melalui temuramah, ujian psikologi, penilaian keluarga dan
perundingan keluarga.
- Menyediakan laporan kemajuan klien.

C. Outreach
- Memberi ceramah
- Fasilitator kursus
- Membuat kertas kerja,kertas cadangan atau kertas konsep
- Menulis artikel/rencana
- Menyelaras program
- Perbincangan kes (kes konferens)
- Membuat kajian kes
- Menjalankan kajian
- Lawatan kerja
- Konsultasi
- Menyediakan kurikulum kursus

Perkhidmatan kaunseling yang dijalankan merangkumi aspek:
i. Perkembangan
ii. Pencegahan
iii. Intervensi
iv. Pemulihan

No comments: