Saturday, March 7, 2009

REFLEKSI KEMAHIRAN PRA SESI

PROSES KAUNSELING
Proses kaunseling ada beberapa tahap atau peringkat. Tetapi untuk membahagikan jenis-jenis kemahiran mengikut tahap dalam proses kaunseling agak sukar. Ini adalah kerana walau apa pun tahap atau peringkat proses kaunseling ia memerlukan seseorang kaunselor menggunakan kemahiran secara menyeluruh atau secara kontinum atau timbal balik. Matlamatnya satu iaitu menolong klien menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Tetapi untuk tujuan keperluan latihan, adalah perlu untuk mengetahui pembahagian kemahiran kaunseling mengikut beberapa tahap.

KEMAHIRAN PRASESI
Kemahiran pra sesi bermaksud tahap awal sebelum seseorang kaunselor mengendalikan sesi kaunseling sama ada untuk klien yang datang secara dirujuk atau yang sukarela. Antara kemahiran-kemahiran yang perlu difikirkan adalah:
i. Perancangan Prasesi
ii. Keselesaan Klien
iii.Pertimbangan Untuk Memulakan Sesi Kaunseling. Perkara-perkara yang perlu
dipertimbangkan:-
- Pertemuan atau pandangan pertama
- Kepakaran kaunselor
- Adakah klien datang secara sukarela atau secara dirujuk
- Maklumat umum latar belakang klien
- Kesihatan mental secara am.

No comments: